Välj en sida

Nyheter

Konkreta undersökningsfynd

Kammarrätten Stockholm avgjorde ett mål nyligen där domstolen menar på att sökande uppvisar en dålig koncntreation och likställer det med ett konkret undersökningsfynd. "Av det medicinska underlaget framgår att det finns konkreta undersökningsfynd. Exempelvis så...

läs mer

Försäkringskassan skäl till sjukskrivning

Det förekommer att läkare skriver i medicinska underlag att skäl till dåligt mående är avslagsbeslut och kontakter med Försäkringskassan. Jag tycker läkarna ska koncentrera sig på diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och inte bedöma att besvären...

läs mer

Fortsatt jobb

Det verkar som att någon sprider falsk information om att jag inte längre arbetar med att hjälpa dem som har problem med Försäkringskassan när det gäller omprövning/överklagan/rådgivning. Det är falsk information. Jag arbetar oförändrat sedan 17 år

läs mer

Föreläsning

Inspelning från en föreläsning jag hade https://youtu.be/0WpGibTkUEQ https://youtu.be/frcVg_pZJKI https://youtu.be/WpepOd7fCb0

läs mer

Arbetsförmågeutredning, AFU

Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget. Målgrupp för AFU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd...

läs mer

Otillräckliga underlag

RIKSREVISIONEN RiR 2009:07 ”Beslut om ersättning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag”Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om ersättning.Alltför många underlag är bristfälliga . Uppgifter saknas eller är inte av...

läs mer

Hel eller del av sjukpenning

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del...

läs mer

Normalt förekommande arbete

Försäkringskassan/Förvaltningsrätten prövar arbetsförmågan mot varje tänkbar sysselsättning på hela arbetsmarknaden och vill göra sannolikt att det kan finnas ett arbete med sådan anpassning avseende arbetstider, arbetsmoment, möjligheter till vila och återhämtning...

läs mer

Bevisbörda som försäkrad

Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden,...

läs mer

Beviskrav

Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11 ”Frågan i målet är om AO har rätt till hel sjukersättning från och med april 2010. Eftersom fråga är om förmån, är det AO som har bevisbördan. Det är alltså hon som ska bevisa att hon har rätt till...

läs mer

Grundlagen

För rättssäkerheten krävs också, att man inte bara väger in det, som står i den skrivna bokstaven i lagen utan också andra aspekter, som gör att man gör etiska överväganden, så att beslutet kan gå åt ena eller andra hållet. Om det uppstår en situation, där det står...

läs mer

Prövning i sak enligt Försäkringskassans vägledning

En begäran om omprövning innebär att myndigheten ska göra en ny fullständig prövning av sakfrågan. Ett beslut efter omprövning ska grunda sig på utredningen i ärendet och de eventuellt nya omständigheter den försäkrade åberopat. En ny fullständig prövning av sakfrågan...

läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock inte rent faktiskt ha vidtagits Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19...

läs mer

För all överskådlig framtid

Det framgår av förarbeten till lagen (prop. 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av arbetsförmågan är bestående. Tanken...

läs mer

Skyddade anställningar

Skyddade anställningar Anpassat arbete Även skyddade anställningar och anställning vid Samhall kräver förhållandevis hög arbets- förmåga och det finns idag inga arbeten som man kan komma och gå till utifrån hur man mår, där man kan vila när så krävs eller där det inte...

läs mer

Bedömning/motivering till beslut

Bedömning/Motivering till beslut Det är Försäkringskassan som skall påvisa att mina läkares utlåtanden inte är underbyggda med fakta. Försäkringskassan skall bemöta alla mina diagnoser med medicinsk fakta, forskning, statistik, behandlingsmetoder och gängse...

läs mer

FMR, Försäkringsmedicinsk rådgivare

Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Jag är fullt medveten om att FMR inte är den som tar beslut. FMR ska enbart tolka de medicinska underlagen åt handläggaren, bedöma om underlagen styrker sjukdom och inte uttala sig om arbetsförmåga eller aktivitetsförmåga, dock...

läs mer

Medför inga nya medicinska omständigheter

Medför inga nya medicinska omständigheter Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

läs mer

Senare/äldre medicinska underlag

Senare underlag Rättspraxis Av dom från KR i Göteborg den 11 mars 2013 med mål nr 5726-12 framgår att senare inlämnat medicinskt underlag kan ligga till grund för bedömningen av rätten till ersättning, eftersom underlaget beskriver sjukdomstillståndet som i huvudsak...

läs mer

Egna uppgifter

Egna uppgifter Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska kunskap hur resp diagnos påverkar hälsotillståndet. Rättspraxis Av...

läs mer

Fibromyalgi

Fibromyalgi Följande kriterier gäller; Generaliserande migrerande smärta (muskler, leder, smärtmaximum varierar över tid)Generaliserande ömhetMuskulär uttröttbarhetSmärtaccentuering av fysisk aktivitetTrötthetSömnstörningMorgonstelhetKognitiva...

läs mer