Välj en sida

Nyheter

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i...

läs mer

Anpassat arbete

Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande...

läs mer

Hänvisning till tidigare intyg

Det förekommer, ganska ofta, att behandlande läkare i aktuellt läkarintyg hänvisar till tidigare läkarintyg. Man kan inte förutsätta att Försäkrings- kassan letar fram tidigare läkarintyg. Tala om för läkaren att sjukpenning är en dag-för-dag ersättning och att all...

läs mer

Egna uppgifter

Det förekommer ofta att FK i sin motivering till avslag anger att det i intyget är dina egna uppgifter. Då har FK inte kunskap om Egna uppgifter Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som...

läs mer

Sjukersättning

När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där...

läs mer

Bevisbörda

Bevisbörda som försäkrad Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan...

läs mer

Försäkringskassans utredningsskyldighet

I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag ”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”....

läs mer

Att jag inte svarar i telefon

Tyvärr har jag minskat att svara i telefon. Det beror på att samtalen tenderar till att bli en aning långa, vilket jag har förståelse för. Men det innebär också att jag när jag håller på med ärenden måste avbryta och efter samtal måste "börja om". Jag har därför talat...

läs mer

Ny diagnos

En läkare skrev som ny diagnos "Försäkringskassedepression"

läs mer

Positivt från FK

Hej Göran! Jag tänkte kort stämma av med dig och delge dig lite goda nyheter. Jag har ME/CFS, och du har hjälpt mig mot Försäkringskassan. Jag sjukskrevs i januari och passerade 180-dagarsgränsen i början av augusti i år. Min handläggare från FK...

läs mer

Hänvisning till tidigare intyg

Det förekommer att behandlande läkare hänvisar till tidigare intyg som gäller för tidigare sjukperiod. Eftersom sjukpenning är en dag-för-dag ersättning har tidigare intyg mindre betydelse. Varje ärende är unikt och ska bedömas unikt. Försäkringskassan skall inför en...

läs mer

Positivt mail

Idag fick jag ett samtal från FK. De kommer att acceptera Förvaltningsrätten dom....✌✌✌Tack än en gång för all hjälp och stöd. Du var en av de få som inte gav upp hoppet för att jag skulle kunna lyckas med denna kamp en dag och uppmuntrade mig att kämpa vidare.Många...

läs mer