Välj en sida

Nyheter

Sjukpenning i förebyggande syfte

Sjukpenning i förebyggande syfte – Socialförsäkringsbalken 27 kap § 6 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett mål från 2019, mål 67-19 att bestämmelserna om förebyggande inte undantar den som är arbetslös från rätten till ersättning. ”En försäkrad har rätt...

läs mer

SGI-skydd

Alldeles för ofta uppstår problem med SGI-skydd. Vid beslut om avslag gällande sjukpenning är det viktigt att läsa vad som står på sista sidan i beslutet om vad som gäller. Antingen återgå i arbete, elleranmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen Det...

läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Vid avslag på sökt sjukpenning är det viktigt att kolla på sista sidan i beslutet där det framgår hur man skyddar sin SGI. Om man har blir av med SGI gäller för att återfå SGI En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan...

läs mer

Arbetsförmågeutredning AFU

AFU – teambaserad medicinsk utredning Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget. Målgrupp för AFU är de försäkrade som har...

läs mer

Journalanteckningar

Jag brukar rekommendera vid problem med Försäkringskassan att man ska begära journalanteckningar. Om inte annat än att det kan sätta viss press på handläggarna som har handlagt ärendet. Journalanteckningar Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna...

läs mer

Sviter efter problemresa

Efter Teneriffa resa över jul med stöld av handbagage där kontanta pengar, mobiltelefon, nycklar m.m. stals och vid hemkomsten över 300 mail har jag nu äntligen efter alla administrativa åter kommit i fas och kan fortsätta jobba med mina ärenden som gäller...

läs mer

FKs tolkning av läkarutlåtande

Beslutsmotivering från Försäkringskassan gällande sjukersättning: De medicinska underlagen beskriver att jag har besvär som idag hindrar mig men enligt min läkare så finns det medicinska insatser och utredningar som ännu inte har prövats. De underlag som ligger till...

läs mer

Telefonproblem

Hej Efter hemkomst från Teneriffa får jag tyvärr meddela att vi blev bestulna på handbagage innehållande pass, mobiltelefon, inväxlade euro, bostadsnyckel och inköpta taxfreevaror. Skedde på flygplatsen Teneriffa vid bussterminalen. Således har jag haft telefon...

läs mer

Lagändring den 1 september 2022

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning. Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren...

läs mer

Oenighet

”Oenighet” Rättspraxis I Kammarrätten i Sundsvalls dom den 6 februari 2013 mål nr 72-12 menar rätten att det inte går att lägga en avgörande betydelse vid det faktum att det i den medicinska vetenskapen råder oenighet angående vad som orsakar en sjukdom, hur besvären...

läs mer

ME/CFS ”Kroniskt trötthetssyndrom”

Det finns ett antal domar jag bifogar när jag skriver dessa ärenden med denna diagnos Ett exempel; Exempel Kammarrätten i Stockholm 2018-09-21 Mål nr 5901-5903; ”Den omständigheten att vissa diagnoser, som den i målet aktuella, ses som omstridda och ibland ifrågasatta...

läs mer

Positivt beslut

OMPRÖVNING I förra veckan fick jag besked från FK att de ändrar sitt beslut av min sjukpenning efter sin omprövning, så de har nu godkänt och betalt ut min sjukpenning från februari. Det var en lättnad att det gick vägen (tack för hjälpen) men det tar tid att få det...

läs mer

Sjukpenning – psykisk sjukdom

HFD dom 5070-5071-21  2022-11-16 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning. HFD har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid...

läs mer

Juridikprofessor om att återkravsbeslut ska vara direkt verkställbara Bevisbördan hamnar på den enskilde Rune Lavin menar att regeringens val av metod är iögonfallande förmånlig för det allmänna. Som professor i socialrätt och förvaltningsrätt och som före detta...

läs mer

Journalanteckningar

Journalanteckningar Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes...

läs mer

Arbetsförmåga vid särskilda tillfällen

FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12 Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete. Jag vill även hänvisa till domar i Regeringsrätten...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i...

läs mer

Muntlig förhandling Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten ändrar 30 - 35 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan haft vid avslag. Du kan begära muntlig förhandling och även då meddela att du vill ha med din behandlande läkare via telefonintervju. Då ökar möjligheten att få rätt eftersom...

läs mer

Förändringar i lagstiftningen 1 september 2022

Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden (dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att...

läs mer

Lång sjukperiod

Enligt nya direktiv under hösten 2012 från Försäkringskassan och dess processjuridiska avdelning kan personer med svårvärderade sjukdomsbesvär sedan många år ha rätt till sjukersättning även om deras tillstånd inte faller underbegreppet ”kroniska sjukdomar eller...

läs mer