Välj en sida

Arbetsförmåga

Enligt gällande EU-lag är följande fastställt:

”Behandlande läkare utfärdar medicinskt underlag (intyg/utlåtande) om arbetsoförmåga.

Läkaren bedömer funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning, grad.

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.

Arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;