Göran Söderlund https://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Fri, 08 Jan 2021 09:16:37 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.9 Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR https://goransoderlund.se/2021/01/08/forsakringsmedicinsk-radgivare-fmr-2/ Fri, 08 Jan 2021 09:16:35 +0000 http://goransoderlund.se/?p=433 Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i förhållande till arbetsförmågan. FMR ska hjälpa handläggarna att tolka det medicinska underlaget och stödja i bedömningen av vilka konsekvenser sjukdomen eller […]

Inlägget Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag

Enligt prop. 1994/95:147

FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i förhållande till arbetsförmågan.

FMR ska hjälpa handläggarna att tolka det medicinska underlaget och stödja i bedömningen av vilka konsekvenser sjukdomen eller funktionshindret har för den försäkrades arbetsförmåga. FMR kan också stödja handläggarna i bedömningen av den försäkrades behov av rehabiliteringsåtgärder och förutsättningar för att uppnå arbetsförmåga efter rehabilitering. FMR undersöker eller behandlar däremot inte själv den försäkrade.

Det ingår inte heller i deras uppdrag att ta ställning till den försäkrades rätt till ersättning.

Jag har vid ett flertal tillfällen begärt ”second opinion” av annan FMR då jag ansett att FMR inte haft den specialistkompetens som ärendet kräver.

Processjuridiska enheten/Göteborg, 2009-11-27, mål nr 1954-09;

Försäkringsmedicinsk Rådgivares roll;

De Försäkringsmedicinska rådgivarna har inte något beslutsmandat utan utgör enbart ett stöd i handläggningen i de fall sådant behövs som exempelvis då Försäkringskassans handläggare är osäkra på vad som kan läsas ut av de medicinska underlagen eller är osäkra på om underlaget behöver kompletteras.

En förutsättning för att kunna bedöma en patients funktionsnedsättning och arbetsoförmåga är att träffa och undersöka patienten. På detta vis får patienten en möjlighet att utveckla sin berättelse samtidigt som läkaren får en möjlighet att ställa kompletterande frågor och göra en ordentlig undersökning.

Att, som Försäkringskassan medicinska rådgivare, fälla omdömen om en patient enbart utifrån journaler är inte vad läkarna är utbildade för, dessutom är det inte alltid FMR med kompetens och kunskap om aktuell diagnos som konsulteras.

Socialstyrelsen har varit mycket tydlig på denna punkt och i ett fall fick en distriktsläkare en varning när han skrev utlåtande om en patient som han varken träffat eller undersökt.

Det är därför märkligt att ge företräde åt en försäkringsmedicinsk rådgivare som varken träffat eller undersökt patienten, framför de läkare som vid ett eller flera tillfällen träffat och undersökt patienten.

FMR påtar sig dessutom en helt annan roll genom att göra bedömningar och antaganden.

”Försäkringsmedicinsk rådgivare är expert inom försäkringsmedicin och tolkar det befintliga medicinska underlaget åt Försäkringskassan, som beslutar med stöd av samtliga underlag.”

FMR ska värdera om det medicinska underlaget är tillräckligt för att fatta ett försäkrings-

medicinskt beslut. FMR ska inte göra egna medicinska bedömningar och tolkningar.

Om FMR gör en annan bedömning än behandlande läkare så måste han/hon redovisa varför han/hon anser att behandlande läkare har gjort en felaktig bedömning.

Inlägget Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Anpassat arbete https://goransoderlund.se/2021/01/07/anpassat-arbete/ Thu, 07 Jan 2021 18:44:56 +0000 http://goransoderlund.se/?p=431 Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande arbetsförmåga måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till de krav och förväntningar som […]

Inlägget Anpassat arbete dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande arbetsförmåga måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till de krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller t.ex. arbetsprestation och arbetstakt. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet ”normalt förekommande arbete. (FR dom 2020-03-31, mål nr 1193-19)

Anpassade arbetsuppgifter; (OBS! Gäller sjukpenning)

Om man har nedsatt arbetsförmåga, så kan man inte alltid bedömas i förhållande till arbete som är normalt förekommande. När en person på grund av medicinska besvär endast klarar mycket anpassade arbetsuppgifter, krävs det, att en sådan anställning verkligen erbjuds, för att Försäkringskassan skall kunna neka ersättning.

Försäkringskassan tillämpar inte begreppet som Riksdagen avsett. Högsta förvaltnings-domstolen har i ett avgörande från 2008 klarlagt att för att ett arbete ska betraktas som normalt förekommande arbete ska det röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden. Den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara i full eller närmast full omfattning. Arbetet ska innebära krav på normal prestation och arbetet ska inte kräva någon anpassning annat än möjligtvis i ringa omfattning.

Försäkringskassan har dock underlåtit att följa Högsta förvaltningsdomstolens dom och Riksdagens vilja och hänvisar i stället regelmässigt till arbeten som är fysiskt lätta och omväxlande och som inte innebär stress. Någon hänvisning till ett visst angivet arbete sker inte.

Försäkringskassans tolkning av att arbetsmarknadsbegreppet är endast ett teoretiskt begrepp utan koppling till krav i faktiskt arbete eller arbetsuppgifter saknar helt stöd i såväl lagens förarbeten som praxis.

Bedömningen mot arbetsmarknaden måste kopplas till ett konkret arbete. Annars är den bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen fastställt omöjlig att genomföra i praktiken.

Inlägget Anpassat arbete dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Hänvisning till tidigare intyg https://goransoderlund.se/2021/01/03/hanvisning-till-tidigare-intyg-2/ Sun, 03 Jan 2021 13:22:19 +0000 http://goransoderlund.se/?p=429 Det förekommer, ganska ofta, att behandlande läkare i aktuellt läkarintyg hänvisar till tidigare läkarintyg. Man kan inte förutsätta att Försäkrings- kassan letar fram tidigare läkarintyg. Tala om för läkaren att sjukpenning är en dag-för-dag ersättning och att all information bör framgå i aktuellt läkarintyg.

Inlägget Hänvisning till tidigare intyg dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det förekommer, ganska ofta, att behandlande läkare i aktuellt läkarintyg hänvisar till tidigare läkarintyg. Man kan inte förutsätta att Försäkrings- kassan letar fram tidigare läkarintyg. Tala om för läkaren att sjukpenning är en dag-för-dag ersättning och att all information bör framgå i aktuellt läkarintyg.

Inlägget Hänvisning till tidigare intyg dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Egna uppgifter https://goransoderlund.se/2020/12/30/egna-uppgifter-2/ Wed, 30 Dec 2020 15:13:44 +0000 http://goransoderlund.se/?p=427 Det förekommer ofta att FK i sin motivering till avslag anger att det i intyget är dina egna uppgifter. Då har FK inte kunskap om Egna uppgifter Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska […]

Inlägget Egna uppgifter dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det förekommer ofta att FK i sin motivering till avslag anger att det i intyget är dina egna uppgifter. Då har FK inte kunskap om

Egna uppgifter

Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud.

Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska kunskap hur resp diagnos påverkar hälsotillståndet.

Rättspraxis

Av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 juni 2015 med mål nr 4747–4749-15 framgår att rätten bedömer att det mot bakgrund av utredningen saknas skäl att ifrågasätta att den försäkrad under den aktuella perioden haft ett sjukdomstillstånd på grund av de sjukdomar som angetts i läkarintygen. Kammarrätten konstaterar vidare att flera olika läkare har beskrivit olika aspekter av hennes sjukdom och bedömt att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt oavsett arbete. Symtom, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning har beskrivits utförligt, även om beskrivningarna till stor del grundar sig på den försäkrades egna uppgifter. Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare har inte utvecklat sin bedömning närmare men påtalat att det kan finnas en samsjuklighet med depression och PBS. Med hänsyn till detta och den samlade utredningen bedömer kammarrätten att den försäkrade har gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga under den aktuella perioden varit helt nedsatt på grund av sjukdom. Det får anses ha gällt både i förhållande till hennes vanliga arbete som telefonförsäljare och i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

———————————-

Vidare kan konstateras att jag har sjukdomsbesvär där läkare inte kan göra objektiva fynd. Vid s.k. symptomdiagnos måste läkaren utgår från anamnes och egen berättelse om symtomen både vid fastställande av diagnos och vid bedömningen om arbetsförmåga. Avsaknad av objektiva fynd för inte tillmätas avgörande betydelse eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt (jfr Kammarrätten i Stockholm mål nr 2027-18, Kammarrätten i Jönköping mål nr 3350-11 och 3351-11 samt Kammarrätten i Göteborg mål nr 5593-09).

Inlägget Egna uppgifter dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Sjukersättning https://goransoderlund.se/2020/12/30/sjukersattning/ Wed, 30 Dec 2020 15:06:21 +0000 http://goransoderlund.se/?p=425 När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där funktionsförmågan försämrats efter det datum ansökan gäller ifrån. Bedömningen ska göras utifrån de förhållanden […]

Inlägget Sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där funktionsförmågan försämrats efter det datum ansökan gäller ifrån. Bedömningen ska göras utifrån de förhållanden som föreligger när Försäkringskassan fattar beslutet.

Detta innebär att Försäkringskassan i fall vid prövningen kan bevilja dig sjukersättning från en senare tidpunkt än den du ansökt från om nya medicinska underlag styrker att ditt hälsotillstånd försämrats. Det gäller även slutliga beslut efter det att du fått ett preliminärt beslut.

Inlägget Sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Bevisbörda https://goransoderlund.se/2020/12/30/bevisborda/ Wed, 30 Dec 2020 13:55:40 +0000 http://goransoderlund.se/?p=423 Bevisbörda som försäkrad Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker. Det är jag, som […]

Inlägget Bevisbörda dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Bevisbörda som försäkrad

Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker.

Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av medicinska underlag, som presenteras av mig, anses bristfälliga i något avseende, utan vidare kan vägra mig ersättning.

FR den 14 april 2020, mål nr 2318-19

Ett beslut om indragning av en förmån är för den enskilde ett betungande beslut. Av allmänna rättsprinciper följer att bevisbördan då ligger hos den beslutande myndigheten att göra sannolikt att förutsättningar för den aktuella åtgärden föreligger. Det ankommer därför i första hand på Försäkringskassan att visa att det finns skäl att ompröva rätten till sjukersättning/sjukpenning.

Inlägget Bevisbörda dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Försäkringskassans utredningsskyldighet https://goransoderlund.se/2020/12/30/forsakringskassans-utredningsskyldighet/ Wed, 30 Dec 2020 11:55:59 +0000 http://goransoderlund.se/?p=421 I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag ”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”. Försäkringskassan har en utredningsskyldighet som ”glöms bort”. Förvaltningsrätten tar således beslut på ofullständigt underlag. Jag anser att de […]

Inlägget Försäkringskassans utredningsskyldighet dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag

”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”.

Försäkringskassan har en utredningsskyldighet som ”glöms bort”.

Förvaltningsrätten tar således beslut på ofullständigt underlag. Jag anser att de i stället skulle återförvisa ärendet till Försäkringskassan för vidare utredning/komplettering. Men icke. Ärendet måste vidare till Kammarrätten.

Inlägget Försäkringskassans utredningsskyldighet dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Att jag inte svarar i telefon https://goransoderlund.se/2020/12/19/att-jag-inte-svarar-i-telefon/ Sat, 19 Dec 2020 20:23:37 +0000 http://goransoderlund.se/?p=418 Tyvärr har jag minskat att svara i telefon. Det beror på att samtalen tenderar till att bli en aning långa, vilket jag har förståelse för. Men det innebär också att jag när jag håller på med ärenden måste avbryta och efter samtal måste ”börja om”. Jag har därför talat in på telefonsvar att jag vill […]

Inlägget Att jag inte svarar i telefon dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Tyvärr har jag minskat att svara i telefon. Det beror på att samtalen tenderar till att bli en aning långa, vilket jag har förståelse för. Men det innebär också att jag när jag håller på med ärenden måste avbryta och efter samtal måste ”börja om”. Jag har därför talat in på telefonsvar att jag vill ha kontakt via mail info@goransoderlund.se. Hoppas ni förstår då kan jag koncentrera mig till 100 % på att skriva.

Inlägget Att jag inte svarar i telefon dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ny diagnos https://goransoderlund.se/2020/12/16/ny-diagnos/ Wed, 16 Dec 2020 17:55:08 +0000 http://goransoderlund.se/?p=416 En läkare skrev som ny diagnos ”Försäkringskassedepression”

Inlägget Ny diagnos dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
En läkare skrev som ny diagnos ”Försäkringskassedepression”

Inlägget Ny diagnos dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Positivt från FK https://goransoderlund.se/2020/12/14/positivt-fran-fk/ Mon, 14 Dec 2020 08:33:52 +0000 http://goransoderlund.se/?p=414 Hej Göran! Jag tänkte kort stämma av med dig och delge dig lite goda nyheter. Jag har ME/CFS, och du har hjälpt mig mot Försäkringskassan. Jag sjukskrevs i januari och passerade 180-dagarsgränsen i början av augusti i år. Min handläggare från FK ringde i början av augusti och sade ”Hej! Nu har jag gått på kurs om ME!”. Hon […]

Inlägget Positivt från FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Hej Göran! Jag tänkte kort stämma av med dig och delge dig lite goda nyheter. Jag har ME/CFS, och du har hjälpt mig mot Försäkringskassan. Jag sjukskrevs i januari och passerade 180-dagarsgränsen i början av augusti i år. Min handläggare från FK ringde i början av augusti och sade ”Hej! Nu har jag gått på kurs om ME!”. Hon ställde lite frågor, men hade full förståelse för problematiken och symtombilden och godkände förlängningen över 180-gränsen utan invändningar. 

Inlägget Positivt från FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>