Välj en sida

Texttyp:

Försäkringskassan – text av Försäkringskassan.

Försäkringskassan – text av ombud Göran Söderlund

”I februari 2023 deltog jag i en aktivitetsutredning, AFU. Av denna framkommer att jag har lätta begränsningar avseende psykiska funktioner. Jag visar förmåga att arbeta systematiskt och koncentrerat i problemlösning, även uppgifter på högsta svårighetsnivå. Jag har lätt att förstå vad jag ska göra. Inga fysiska begränsningar framkommer hos arbetsterapeuten. Utredningen visar dock att jag har svårigheter att bibehålla uthållighet.

Försäkringskassan gör en sammantagen bedömning utifrån AFUn och de senaste medicinska underlagen att jag trots mina besvär kan klara av att utföra ett arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden, som inte ställer höga krav på koncentration och som inte är stressigt.  Exempel på sådana arbeten är inom yrkesgrupperna fastighets- och trädgårds- skötsel, varuhantering och service samt arbeten inom bageri och måleri.

Mina diagnoser, se nedan, som förorsakar nedsatt arbetsförmåga anser såväl jag som behandlande läkare inte är tillämpbara på av Försäkringskassan föreslagna yrkesgrupper.

Dessutom använder Försäkringskassan AFUs text för bedömning ” Försäkringskassan gör en sammantagen bedömning utifrån AFUn”.

Försäkringskassan skriver själva: ” Sjukpenning är en dagersättning (dag-för-dag), vilket innebär att arbetsoförmågan måste visas för varje dag i sjukperioden eftersom ett sjukdomstillstånd kan variera/förändras över tid, innebär det att störst vikt fästs vid de medicinska handlingar som gäller den aktuella sjukperioden.  Äldre och senare och medicinska underlag och utredningar får därmed ett

lägre bevisvärde, men kan ändå visa på sjukhistorik.”

Jag har gjort en sjukanmälan 4 augusti 2023. AFU är genomförd13 februari 2023. Självklart Försäkringskassan därmed inte använda AFU som bedömning i ärendet. AFU visar på sjukhistorik för tid före aktuellt ärende. Det är behandlande läkare bedömning som har företräde.

Dessutom gäller;

exempelvis vid sjukskrivning för flera diagnoser (samsjuklighet) eller där fler faktorer än enbart sjukdom kan påverka arbetsförmågan.

Utredningarna kan bli aktuella i såväl sjukpenningärenden, sjukersättningsärenden som i aktivitetsersättningsärenden.

Syftet med teamutredningen är att få ett fördjupat medicinskt underlag från en läkare och ett utredningsteam med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

AFU – ”Vi får inte uttala oss om arbetsförmåga eller ha åsikter om huruvida den försäkrade är berättigad till ersättning eller inte. Vi skall endast beskriva personen så bra vi kan utifrån de resultat som framkommer under utredningen som teamet har kommit fram till.”

Kan en utredning bestående av inläsning av tidigare journaler, enkätfrågor samt några timmars konsultation adekvat och tillräcklig för att bedöma aktivitetsbegränsningar vid denna typ av tillstånd jämfört med behandlande läkare?

Givetvis är den behandlande läkare bedömning som AFU kommer fram till.

Medicinsk prognos i AFU: Riktad KBT och krav får övervägas av behandlande enhet. Prognostiskt bedöms begränsningarna kvarstå framöver med vissa medicinska observandum och risker.”

Den prognosen kan inte/får inte ligga till grund för Försäkringskassan ”sammantagna bedömning.”