Välj en sida

Nyheter

Anamnes

Medicinska underlag, Försäkringskassans vägledning, version 16, sid 112 ”Ett stressrelaterat tillstånd kan till exempel leda till en funktionsnedsättning i form av koncentrationssvårigheter och nedsatt uthållighet. Denna funktionsnedsättning kan i sin tur leda till en...

läs mer

Bedömning av arbetsinsats

FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12 Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete. Jag vill även hänvisa till domar i Regeringsrätten...

läs mer

Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd

Kammarrätten i Göteborg har tydligt fastslagit i dom, mål nr 5927-10. Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivning som kan vara lämplig vid olika sjukdomar. Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendationen när det gäller att förstå läkarens...

läs mer

Ofullständiga/otydliga medicinska underlag

Det är fortfarande en stor brist i medicinska underlag och dessutom svårigheter för handläggare att få tag på läkare och omvänt att läkare har svårt att få tag på handläggare. Enligt Riksrevisionen, ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) och Försäkringskassans eget...

läs mer

Skadestånd

Om du inte är nöjd Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning av ett beslut eller överklaga ett beslut efter omprövning. Du kan också läsa om möjligheten att begära skadestånd. Begära skadestånd...

läs mer

Förvaltningsrätten

På förvaltningsrätten finns vissa mål som enligt lag eller andra bestämmelser ska avgöras med förtur. De målen avgörs före andra mål. De mål som inte har förtur avgörs enligt domstolens ordinarie turordningsprincip. Mål gällande sjukersättning avgörs huvudsakligen...

läs mer

Trevligt besked till midsommar

Hej,Vill med glädje meddela att domen kom idag och jag vann. Tack för all hjälp på vägen.Bifogar domen Gäller sjukersättning (Förvaltningsrätten) Allt Gott,Kent SÅ GE INTE UPP!!!

läs mer

Ofullständiga medicinska underlag

Enligt Riksrevisionen, ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) och Försäkringskassans eget regelverk är det inte tillåtet att motivera ett avslagsbeslut med att det saknas tillräcklig beskrivning i en för beslut avgörande omständighet. I ett sådant läge ska...

läs mer

Assistansersättning

Fler får assistansersättning efter lagändringar Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar att hjälp med andning och måltider i form av sondmatning ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. I två nya rapporter...

läs mer

GLAD PÅSK

Jag är bortrest 14 - 19 april och kommer inte att svara på mail. Iofs har jag telefon med och har kanske tid att svara. Annars full fart igen efter ledigheten Önskar de som ser detta en GLAD PÅSK med sedvanliga tillbehör

läs mer

Journalanteckning från Föräkringskassan

Journalanteckningar Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes...

läs mer

Arbetsförmågeutredning, AFU

Det förekommer att Försäkringskassan vill få en AFU genomförd innan de tar beslut. Jag brukar få förfrågan om man måste genomgå en sådan. Jag brukar tycka att det är positivt att FK vill fixa en utredning. då tarde i alla fall inte beslut utan närmare undersökning....

läs mer

Arbetsoförmåga

Enligt gällande EU-lag är följande fastställt: ”de behandlande läkarna utfärdar intyg om arbetsoförmåga” Observera alltså att läkarintyg inte är ett sjukintyg, utan ”Intyg om arbetsoförmåga”.

läs mer

Kopierade läkarintyg

Det förekommer ofta att läkaren kopierar föregående underlag, vilket får Försäkringskassan att anmärka på "att det har inte tillförts ny information. Det är alltså viktigt att tillföra något, t.ex. att tillståndet är oförändrat eller möjligen försämrat. jag brukar i...

läs mer

Tips inför läkarbesök

Försäkringskassan har lite svårt att tolka vad läkarna anger/bedömer som Aktivitetsbegränsning. Det underlättar om du själv skriver ner vad du inte klarar av i det vardagliga livet, t.ex. ”Min brist på sömn leder till konstant trötthet. Som jag nämnt tidigare så tar...

läs mer

+++++

Hej!Jag vill bara uppdatera lite kring sjukersättningen och det är nämligen så att den har gått igenom nu i februari��

läs mer

Komplettering vid avslagsbeslut

Vi beslut om avslag från FK gällande sökt ersättning är det bra om du inför omprövning/överklagan visar läkaren vad FK haft för motivering och ber att läkaren skriver skrivelse med rubrik "Förtydligande/komplettering" till tidigare underlag och att i denna skrivelse...

läs mer

Journalanteckningar

Handläggarna på FK måste journalföra vad som händer i ditt ärende. Det hamnar i Journalanteckningar och dessa är oxå dina enligt Förvaltningslagen. När man begär/kräver att få dessa så ska FK snarast se till att du får dem. Fk har börjat ta betalt, vilket jag är...

läs mer

Ansöka om sjukersättning

Det har på senare tid kommit en hel del information till mig om att behandlande läkare gör ansökan om sjukersättning. Det måste vara du själv som fyller i och skriver under en "Ansökan om sjukersättning". till den ska du bifoga ett bra läkarutlåtande.

läs mer

Ta hand om barn vid sjukskrivning

Av den försäkrades mail framgår däremot att det är ofta hon kör yngsta dottern till skolan. Senare under dagen antingen hämtar hon dottern från skolan och kär henne till träning som är 3 dagar i veckan eller inväntar hon sonen som kär dottern hem från skolan med EPA...

läs mer

ME/CFS

Intressant länk "En rättsanalys av ärenden som rör ME/CFS"  https://myndighetsjuridik.se/nyheter/en-rattsanalys-av-arenden-som-ror-me-cfs

läs mer

Försäkringskassan – Förvaltningsrätten

En  intressant frågestund med Försäkringskassans Generaldirektör Nils Öberg och Afa. Länk nedan..52 minuter in i klippet säger Nils Öberg att Försäkringskassan inte har någon anledning att ifrågasätta om förvaltningsrätten har fattat rätt beslut och Försäkringskassan...

läs mer