Välj en sida

Nyheter

Sjukpenning normalnivå/fortsättningsnivå

Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga är nedsatt när du har fått sjukpenning i 364 dagar. Sjukpenning på fortsättningsnivå motsvarar 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst....

läs mer

Tid för dom i Förvaltningsrätten

Enligt information från Förvaltningsrätten i Göteborg tar det 13-17 månader för mål om ersättningar enligt socialförsäkringen, sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga socialförsäkringsmål

läs mer

Ökad inströmning av ärenden

Efter en tid med helger och kanske även pga Pandemin har inflödet av nya förfrågningar och ärenden ökat. Det innebär att jag fortsätter mitt förvärv med att hjälpa dem som har problem med Försäkringskassan. Jag jobbar i huvudsak med rådgivning framförallt gällande...

läs mer

Objektiva undersökningsfynd

Aftonbladet 5 januari 2022 Tidigare ansvarig minister för dessa frågor, Annika Strandhäll, har i efterhand erkänt att hon inte är nöjd med resultatet av politiken hon drev tidigare. Och har sedan 2018 har man försökt genomföra stora förändringar på försäkringskassan....

läs mer

2021/2022

Det är väl dags för ett tack till er som ville ha min hjälp under 2021 och önska EN GOD JUL OCH FÖRHOPPNINGSVIS ETT BRA 2022. Jag fortsätter som vanligt när det gäller rådgivning, läkarbesök, skrivhjälp omprövning/överklagan/prövningstillstånd för överklagan. Dock...

läs mer

Överklaga sjukpenning vid avslag på sökt ersättning

Efter mångårig anställning på försäkringskassan kan jag hjälpa dig med ditt sjukförsäkringsärende, journaler, överklaga sjukpenning m.m. Faktum är att 60 % av medicinska underlag är ofullständiga, vilket betyder att Försäkringskassan fattar beslut på ofullständiga...

läs mer

Bedömning av Försäkringskassan vs läkare

”Försäkringskassan Sammantaget bedömer Försäkringskassan att min arbetsförmåga inte kan anses nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till ett normalt förekommande arbete. Jag har inte därför rätt till sjukpenning. Enligt läkarintyg Klarar...

läs mer

Konkreta undersökningsfynd

Kammarrätten Stockholm avgjorde ett mål nyligen där domstolen menar på att sökande uppvisar en dålig koncntreation och likställer det med ett konkret undersökningsfynd. "Av det medicinska underlaget framgår att det finns konkreta undersökningsfynd. Exempelvis så...

läs mer

Försäkringskassan skäl till sjukskrivning

Det förekommer att läkare skriver i medicinska underlag att skäl till dåligt mående är avslagsbeslut och kontakter med Försäkringskassan. Jag tycker läkarna ska koncentrera sig på diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och inte bedöma att besvären...

läs mer

Fortsatt jobb

Det verkar som att någon sprider falsk information om att jag inte längre arbetar med att hjälpa dem som har problem med Försäkringskassan när det gäller omprövning/överklagan/rådgivning. Det är falsk information. Jag arbetar oförändrat sedan 17 år

läs mer

Föreläsning

Inspelning från en föreläsning jag hade https://youtu.be/0WpGibTkUEQ https://youtu.be/frcVg_pZJKI https://youtu.be/WpepOd7fCb0

läs mer

Arbetsförmågeutredning, AFU

Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget. Målgrupp för AFU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd...

läs mer

Otillräckliga underlag

RIKSREVISIONEN RiR 2009:07 ”Beslut om ersättning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag”Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om ersättning.Alltför många underlag är bristfälliga . Uppgifter saknas eller är inte av...

läs mer

Hel eller del av sjukpenning

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del...

läs mer

Normalt förekommande arbete

Försäkringskassan/Förvaltningsrätten prövar arbetsförmågan mot varje tänkbar sysselsättning på hela arbetsmarknaden och vill göra sannolikt att det kan finnas ett arbete med sådan anpassning avseende arbetstider, arbetsmoment, möjligheter till vila och återhämtning...

läs mer

Bevisbörda som försäkrad

Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden,...

läs mer

Beviskrav

Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11 ”Frågan i målet är om AO har rätt till hel sjukersättning från och med april 2010. Eftersom fråga är om förmån, är det AO som har bevisbördan. Det är alltså hon som ska bevisa att hon har rätt till...

läs mer

Grundlagen

För rättssäkerheten krävs också, att man inte bara väger in det, som står i den skrivna bokstaven i lagen utan också andra aspekter, som gör att man gör etiska överväganden, så att beslutet kan gå åt ena eller andra hållet. Om det uppstår en situation, där det står...

läs mer

Prövning i sak enligt Försäkringskassans vägledning

En begäran om omprövning innebär att myndigheten ska göra en ny fullständig prövning av sakfrågan. Ett beslut efter omprövning ska grunda sig på utredningen i ärendet och de eventuellt nya omständigheter den försäkrade åberopat. En ny fullständig prövning av sakfrågan...

läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock inte rent faktiskt ha vidtagits Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19...

läs mer

För all överskådlig framtid

Det framgår av förarbeten till lagen (prop. 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av arbetsförmågan är bestående. Tanken...

läs mer