Välj en sida

Nytt lyckat ärende som jag skrev. Med bland annat diagnos ME/CFS.

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att NN har rätt till hel sjukersättning från och med juli 2021

Förvaltningsrätten konstaterar att för en diagnos som ME/CFS finns det sällan objektiva undersökningsfynd som kan verifiera besvärsbilden. Enbart den omständighet att sådana objektiva undersökningsfynd saknas motsäger därmed inte de behandlande läkarnas bedömningar att nedsättningen av NNs arbetsförmåga är stadigvarande (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 27 januari 2021 i mål 4454-19 och den 22 april 2021 i mål 5453-20). Av det medicinska underlaget framgår att behandlande läkare anser att alla möjligheter till medicinsk rehabilitering är uttömda. Av utredningen i målet framgår även att Arbetsförmedlingen har återkallat NNs anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin med motiveringen med att han står för långt ifrån arbetsmarknaden för att det ska vara meningsfullt för honom att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare bedömer att han löper risk för ansträngningsutlöst försämring vid belastning utöver hans förmåga. Enligt förvaltningsrätten talar dessa omständigheter för att ytterligare medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter är uttömda för NN. Vidare talar omständigheten att NN är så sjuk att han har svårigheter att klara av allmän daglig livsföring (ADL) för att det är orealistiskt att arbetslivsinriktad Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 21878-22 Dok.Id 1650036 rehabilitering skulle kunna förbättra hans arbetsförmåga (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 22 april 2021 i mål 5453-20). Utifrån de aktivitetsbegränsningar som framkommer av det medicinska underlaget och vad som framkommit under den muntliga förhandlingen bedömer förvaltningsrätten att NNs arbetsförmåga är stadigvarande helt nedsatt i förhållande till samtliga förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. Rätten anser att så även var fallet redan vid tidpunkten som ansökan om sjukersättning gäller från, dvs. juli 2021. Överklagandet ska därför bifallas. Förvaltningsrätten anser att NN har rätt till hel sjukersättning från och med juli 2021.