Välj en sida

Sjukpenning i förebyggande syfte – Socialförsäkringsbalken 27 kap § 6

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett mål från 2019, mål 67-19 att bestämmelserna om förebyggande inte undantar den som är arbetslös från rätten till ersättning.

”En försäkrad har rätt till sjukpenning när han eller hon genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan, s.k. förebyggande sjukpenning. Om sådan sjukpenning lämnas ska arbetsförmågan anses vara nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.