Välj en sida

Nyheter

Bevisbörda

Bevisbörda som försäkrad Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan...

läs mer

Försäkringskassans utredningsskyldighet

I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag ”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”....

läs mer

Att jag inte svarar i telefon

Tyvärr har jag minskat att svara i telefon. Det beror på att samtalen tenderar till att bli en aning långa, vilket jag har förståelse för. Men det innebär också att jag när jag håller på med ärenden måste avbryta och efter samtal måste "börja om". Jag har därför talat...

läs mer

Ny diagnos

En läkare skrev som ny diagnos "Försäkringskassedepression"

läs mer

Positivt från FK

Hej Göran! Jag tänkte kort stämma av med dig och delge dig lite goda nyheter. Jag har ME/CFS, och du har hjälpt mig mot Försäkringskassan. Jag sjukskrevs i januari och passerade 180-dagarsgränsen i början av augusti i år. Min handläggare från FK...

läs mer

Hänvisning till tidigare intyg

Det förekommer att behandlande läkare hänvisar till tidigare intyg som gäller för tidigare sjukperiod. Eftersom sjukpenning är en dag-för-dag ersättning har tidigare intyg mindre betydelse. Varje ärende är unikt och ska bedömas unikt. Försäkringskassan skall inför en...

läs mer

Positivt mail

Idag fick jag ett samtal från FK. De kommer att acceptera Förvaltningsrätten dom....✌✌✌Tack än en gång för all hjälp och stöd. Du var en av de få som inte gav upp hoppet för att jag skulle kunna lyckas med denna kamp en dag och uppmuntrade mig att kämpa vidare.Många...

läs mer

Vanliga arbeten på arbetsmarknaden

När Försäkringskassan ska bedöma en persons förmåga att klara att stå till arbetsmarknadens förfogande går det att hämta vägledning i Högsta förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 607-17, 26 juni 2018. I domslutet framgår att för att en person ska anses kunna stå till...

läs mer

Sjukersättning för tid efter ansökan

När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där...

läs mer

Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Det är viktigt att det gäller observationer vid undersökningstillfället och även värdera om vissa...

läs mer

Rehabilitering/habilitering

När det gäller sjukersättning gäller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade. Ändå förekommer i läkarutlåtande att läkare bedömer att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid men att fortsatta...

läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen

Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd kan man begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Föra att få prövningstillstånd krävs antingen att målet ska vara juridiskt vägledande eller att det funnits SYNNERLIGA SKÄL. Jag brukar inte, vill inte...

läs mer