Välj en sida

Nyheter

Journalanteckningar

Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov av hjälp och...

läs mer

Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är...

läs mer

Funktionsnedsättning

Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit...

läs mer

90-dagarsregel vid sjukperiod

Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD. Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande: "En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.HFD...

läs mer

Min bevisbörda som försäkrad

Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som...

läs mer

Bedömning/Motivering till beslut

I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller...

läs mer

Objektiva undersökningsfynd

Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är...

läs mer

Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd

Kammarrätten i Göteborg har tydligt fastslagit i dom, mål nr 5927-10.Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivning som kan vara lämplig vid olika sjukdomar. Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendationen när det gäller att förstå läkarens...

läs mer

Komplettering/förtydligande

Ofta är medicinska underlag dåligt formulerade. Om Försäkringskassan tagit beslut med dessa som grund finns en utredningsskyldighet som inte alltid fullgörs. Om läkaren skriver ett nytt intyg/utlåtande efter att beslut fattats svara Försäkringskassan med att "Det...

läs mer

CoronaPåsk

Jag önskar alla som besöker denna sida EN GLAD PÅSK trots Corona och besvärligheter med sjukdom och virus samt förstås Försäkringskassan

läs mer

Koronaviruset

Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

läs mer