Välj en sida

Av den försäkrades mail framgår däremot att det är ofta hon kör yngsta dottern till skolan. Senare under dagen antingen hämtar hon dottern från skolan och kär henne till träning som är 3 dagar i veckan eller inväntar hon sonen som kär dottern hem från skolan med EPA traktor och följer sedan sonen (och dottern) till och från träning, då den försäkrades son övningskör – antagligen med den försäkrades översyn. (Från yttrande av Försäkringsmedicinsk läkare, FMR, Försäkringskassan)

Att ta hand om barn med passning och körning till och från aktiviteter vill jag informera såväl FMR som handläggare om att det är en föräldraaktivitet som inte ska jämställas med arbetsförmåga till förvärvsarbete.

Domar nedan visar på ”föräldraaktivitet” som inte ska betraktas som arbetsförmåga,

Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete.

FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12

Jag vill även hänvisa till domar i Regeringsrätten med målnr (I) 2147-99 och målnr z(II)

7366-98:

Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter i hemmet och uppburit arvode för detta, eller (II) att den försäkrade sedan många år vårdat sin sjuka hustru i hemmet varvid hustrun uppburit anhörigbidrag.