Välj en sida

En begäran om omprövning innebär att myndigheten ska göra en ny fullständig prövning av sakfrågan. Ett beslut efter omprövning ska grunda sig på utredningen i ärendet och de eventuellt nya omständigheter den försäkrade åberopat. En ny fullständig prövning av sakfrågan ska göras även om den försäkrade inte åberopat något nytt. Det kan även bli aktuellt att komplettera utredningen i ärendet.

När ett beslut omprövas ska sakfrågan bedömas förutsättningslöst och Försäkringskassan är inte bunden av den bedömning som gjorts i grundbeslutet (se Domsnytt 2012:105).

Varje ärende är unikt och ska bedömas unikt.

Försäkringskassan skall inför en ny ersättningsperiod göra en ny förutsättningslös prövning.

Avgörande inför denna prövning torde vara om hälsotillståndet förbättrats/försämrats i något avseende så att det motiverar en helt annan bedömning än den som Försäkringskassan tidigare gjort.

Sjukpenning är en dagersättning (dag-för-dag), vilket innebär att arbetsoförmågan måste visas för varje dag i sjukperioden eftersom ett sjukdomstillstånd kan variera/förändras över tid, innebär det att störst vikt fästs vid de medicinska handlingar som gäller den aktuella sjukperioden.  Äldre och senare och medicinska underlag och utredningar får därmed ett

lägre bevisvärde, men kan ändå visa på sjukhistorik.