Välj en sida

RIKSREVISIONEN RiR 2009:07

”Beslut om ersättning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag”Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om ersättning.Alltför många underlag är bristfälliga . Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.73 % ej tillräckliga. I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll. Kompletteras ytterst sällan!!!Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.   Sakkunnig granskning saknas i var femte avslagsärende.Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om ersättning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättssäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till ersättning inte blir beviljade ersättning.