Välj en sida

Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker.

Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av medicinska underlag, som presenteras av mig, anses bristfälliga i något avseende, utan vidare kan vägra mig ersättning.

FR den 14 april 2020, mål nr 2318-19

Ett beslut om indragning av en förmån är för den enskilde ett betungande beslut. Av allmänna rättsprinciper följer att bevisbördan då ligger hos den beslutande myndigheten att göra sannolikt att förutsättningar för den aktuella åtgärden föreligger. Det ankommer därför i första hand på Försäkringskassan att visa att det finns skäl att ompröva rätten till sjukersättning/sjukpenning.

Enligt svensk lag har jag som sjuk bevisbördan att visa att jag har den sjuklighet som ger mig rätt till de förmåner som samhället beslutat i förekommande fall. Detta har jag gjort genom att skicka in omfattande medicinska underlag. Dessa underlag visar att det finns mänger av ytterligare information att inhämta om Försäkringskassan behöver djupare information. Därmed har jag uppfyllt min skyldighet. Försäkringskassan som invänder mot detta har således bevisbördan att visa att det INTE förhåller sig i enlighet med vad jag och mina underlag menar. Men denna bevisbörda har Försäkringskassan inte tagit på sig utan avfärdar mina underlag med att jag borde klara ett anpassat arbete. Detta påstående är inte på något sätt vederlagt genom någon undersökning eller förtydligande om vad som ligger till grund för bedömningen. Försäkringskassan har därmed underlåtit att göra det som de enligt lag är skyldiga att göra. Rättssäkerheten är i fara med så svepande utredningar och ifrågasättande utan vidare substantiell information.