Välj en sida

Bedömning/Motivering till beslut

Det är Försäkringskassan som skall påvisa att mina läkares utlåtanden inte är underbyggda med fakta. Försäkringskassan skall bemöta alla mina diagnoser med medicinsk fakta, forskning, statistik, behandlingsmetoder och gängse rehabiliteringsmetoder. Detta enligt Artikel 41 2c Europeiska Unionens Grundläggande Rättigheter om God förvaltning. Således är bedömning inte ett motiv för beslut.

I dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 7299-10 framgår att ”Försäkringskassan har inte någon utredning i målet som tyder på motsatsen”.

Försäkringskassan ska kunna prestera en utredning som stöd för sin bedömning för att vinna gehör i domstol.

HFD fastställer i och med sin dom att denna rättsprincip skall praktiseras och är därmed prejudicerande. Det skall alltså inte i normalfallet räcka med att ”Försäkringskassan bedömer …….”. Det ska även krävas en utredning som stödjer bedömningen (en bedömning är inte likvärdig med en utredning).

Det framgår att ”Enligt det läkarutlåtande som föreligger i målet har AA aldrig haft någon arbetsförmåga och en kommer inte att utvecklas på något vis.

Försäkringskassan har inte presenterat någon utredning i målet som tyder på motsatsen. Det förefaller inte sannolikt att ytterligare rehabiliteringsinsatser skulle vara framgångsrika.

AA har därmed rätt till sjukersättning.

I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller mig.

Jag vill börja med det som gäller motivering till beslut. Det dokument som jag fått med avslag på min ansökan om sjukxxxxx innehåller mycket riktigt följande rubrik, ”Motivering till beslut”.

Försäkringskassan har att förhålla sig till information ur Socialförsäkringsbalken, det lagstöd som gäller för alla medborgare.

Under rubriken ”Motivering till beslut” gör Försäkringskassan, en bedömning som för mig blir ett negativt beslut gällande min ansökan om sjukxxxx. En bedömning där Försäkrings-

kassan skriver att de medicinska underlagen inte styrker mitt yrkande om ersättning.

Försäkringskassan har gjort en bedömning av min arbetsförmåga utifrån de underlag jag skickat in. Försäkringskassan ska bedöma min arbetsförmåga utifrån det lagrum man har att förhålla sig till samt vilken ersättning jag söker. Här är det dock viktigt att man kallar saker för vad det är, en bedömning är en bedömning, och inte en motivering. En bedömning är en granskning, värdering eller skattning.

Försäkringskassans bedömning i mitt ärende är att de medicinska underlagen inte styrker att min arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i normalt förekommande arbete/i ett för mig lämpligt arbete, anpassat efter mina begränsningar.

Försäkringskassan skriver på sista sidan i beslutet att om jag tycker att beslutet är fel kan jag begära omprövning/överklagan. Jag behöver för att kunna göra en rättssäker prövning en förklaring, en grund, skälen till att mina medicinska underlag inte är tillräckligt bra.

Det av Försäkringskassan producerade beslutet innehåller inte någon motivering och blir för mig väldigt otydligt och svårt att pröva på ett rättssäkert sätt. En motivering är att ange en förklaring, skäl till att man kommit fram till en specifik bedömning.