Välj en sida

Senare underlag

Rättspraxis

Av dom från KR i Göteborg den 11 mars 2013 med mål nr 5726-12 framgår att senare inlämnat medicinskt underlag kan ligga till grund för bedömningen av rätten till ersättning, eftersom underlaget beskriver sjukdomstillståndet som i huvudsak torde ha förelegat under den i målet aktuella tidsperioden. Avgörande för rätten till ersättning är hur sjukdomssymtomen påverkar funktions- och arbetsförmågan. Kvinnan i målet bedöms vara berättigad till sjukpenning för fibromyalgi och trötthetstillstånd.

————————–

I kammarrätten i Stockholms dom den 10 september 2007 mål nr 2928-07 med flera anges att det av utredningen för den aktuella tidsperioden framgår att den försäkrade haft långvariga besvär av generell värk i kroppen, yrselbesvär och balansproblem. Därutöver framgår att den försäkrade haft depressiva symtom i form av grava sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, kraftiga ätproblem och ångest samt att hon börjat isolera sig. Distriktsläkaren har i läkarutlåtanden bedömt hennes arbetsförmåga som helt nedsatt. Av intygen för den aktuella tidsperioden framgår att den försäkrades tillstånd inte förbättrats utan snarare försämrats. Att det förhållit sig på detta sätt vinner stöd av de läkarutlåtanden som ingetts till kammarrätten, vilka i och för sig inte rör den aktuella tidsperioden men ändå ger en bild av det sjukdomstillstånd som i huvudsak måste ha förelegat även vid den i målet aktuella perioden. Härtill kommer att det av utredningen framgår att arbetsförmedlingen under den aktuella perioden ansett att den försäkrade på grund av sin sjukdom inte kunnat stå till arbetsmarknadens förfogande medan Försäkringskassan å sin sida gjort gällande att hennes arbetsförmåga inte varit nedsatt, något som naturligtvis försvårat situationen för den försäkrade. Vid en samlad bedömning finner kammarrätten att föreliggande medicinsk och övrig utredning utvisar att arbetsförmågan i ett på den öppna arbetsmarknaden normalt förekommande arbete har varit nedsatt, under den i målet aktuella perioden, i sådan grad att hon hade ratt till sjukpenning. Försäkringskassan har därmed inte, enligt kammarrätten, haft fog för sitt beslut att avslå begäran om sjukpenning för den i målet aktuella tiden. Vad därefter gäller frågan om den försäkrade haft rätt att kvarstå i sin tidigare fastställda SGI gör kammarrätten följande bedömning. Den bedömning som kammarrätten gör ovan när det galler rätten till sjukpenning under den aktuella perioden innebär att den försäkrade omfattas av reglerna om s.k. SGI-skyddad tid. Någon grund för att sänka hennes SGI saknas därmed

————————–

Prövningen av den försäkrades arbetsförmåga utgår från det medicinska underlaget och utredningen i övrigt vid tidpunkten från Försäkringskassans beslut. Det föreligger inte hinder att beakta senare upprättade medicinska underlag under förutsättning att dessa ger en bild av ett sjukdomstillstånd som i huvudsak torde ha förelegat under den i målet aktuella tidsperioden (jfr kammarrättens dom i Göteborg den 5 februari 2012 i mål nr 1489-09)

samt

Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 oktober 2012 i mål nr 5095-11;

Bedömningen ska ske i förhållandena i samband med ansökan, men även de förhållanden som framkommit och uppkommit till dess att Försäkringskassan skiljt sig från ärendet efter omprövning.

Genom nytillkomna underlag har jag tillsammans med övrig utredning i ärendet gjort sannolikt att min arbetsförmåga är helt stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till alla förvärvsarbeten. Det är sannolikt att dessa förhållanden förelåg redan vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut.

Äldre medicinska underlag

Äldre medicinska underlag har fortfarande ett visst, men mindre värde då de dels beskriver hur jag mått historiskt men också visar vilka grundbesvär jag har.