Välj en sida

ME/Kroniskt trötthetssyndrom

ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Alla kan få ME/CFS, både barn och vuxna, men vad som orsakar sjukdomen är oklart.

Vid sjukdomen ME/CFS är det väl känt att de drabbade har en begränsad aktivitetsförmåga under kortare stunder, men att man efter belastning får bakslag som kräver omfattande vila och återhämtning.

Det går inte att fastställa diagnosen ME/CFS utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på noggrann genomgång av anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären och läkarens undersökning.

Behandlande läkares bedömning måste tillmätas stor betydelse, eftersom det är hen som träffar mig och har bäst möjligheter att bedöma mitt mående.

Exempel på sjukdomstillstånd/skador som kan betecknas som allvarliga utifrån angivna kriterier.

Den förteckning som finns är inte och kan aldrig bli heltäckande. Förteckningen omfattar exempel på tillstånd/skador som kan ingå i allvarlig sjukdom. Ambitionen har varit att för angivna sjukdomsgrupper få med tillstånd som bedömts som mest vanliga bland dem som omfattas av kriterierna.

Nervsystemet                       ME/CFS klassas som neurologisk sjukdom enligt WHO

Användande av begreppet allvarlig sjukdom

Socialstyrelsens ambition har varit att säkerställa att Försäkringskassan får tillgång till den medicinska professionens bedömning av olika sjukdomars/skadors allvarlighet. Motivet är att minimera godtycke rörande begreppet allvarlig sjukdom.

Beskrivningen ersätter inte, utan kompletterar och vägleder i den samlade bedömning som Försäkringskassan har att göra. Försäkringskassan måste ha en helhetssyn.