Välj en sida

Från Borås Tidning den 19 februari 2021

”Yttersta ansvaret ligger på oss.

Vi ska klarlägga faktiska förhållanden och se till att ärendena blir ordentligt utredda så att vårt beslut överensstämmer med verkligheten”

Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan

Försäkringskassan anser att det är olyckligt att NN:s ärende inte kompletterades med ytterligare information. På uppdrag av regeringen pågår nu ett arbete för att se över myndighetens arbetsätt.

När NN meddelades att hon inte skulle få någon ersättning frågade hon Försäkringskassan om de behövde någon komplettering med mer information från läkarna, men fick då till svar att det inte behövdes.

Terese Östlin, nationell samordnare på Försäkringskassan, säger att hon tycker att det är olyckligt om NN avråtts att skicka in komplettering.

  • Tror vi att det vinns mer information att hämta in så ska vi begära kompletteringar. Innan vi fattar beslut skickar vi information om det till den sökande och då har man möjlighet att lämna in mer uppgifter.

Men är det inte försäkringskassans ansvar att ta fram den informationen?

  • Det yttersta ansvaret ligger på oss. Vi ska klarlägga faktiska förhållanden och se till att ärenden blir ordentligt utredda så att vårt beslut överensstämmer med verkligheten.

I Försäkringskassans handlingar står att det saknas avgörande information från läkarna, men att underlaget är tillräckligt bra för att ta ett beslut. Enligt Terese Östlin hade det kunnat finnas anledning för handläggarna att undersöka ärendet ytterligare.

  • Det är inte säkert att det fanns någon mer information att hitta, men det hade varit ett alternativ att komplettera.

Sedan några år tillbaka arbetar Försäkringskassan med att se över utredningsskyldigheten. Sedan 2019 finns också ett uppdrag av regeringen att förbättra samarbetet och dialogen med vården.

  • Vi måste försöka närma oss varandra och öka förståelsen för varandras roller. En sjukskrivning måste vara väl avvägd och där har sjukvården en viktig roll. Om läkarna upplever att de gjort förändringar i sitt arbete är det tråkigt om de inte upplever att det leder till en förbättring, säger Terese Östlin.