Välj en sida

Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande arbetsförmåga måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till de krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller t.ex. arbetsprestation och arbetstakt. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet ”normalt förekommande arbete. (FR dom 2020-03-31, mål nr 1193-19)

Anpassade arbetsuppgifter; (OBS! Gäller sjukpenning)

Om man har nedsatt arbetsförmåga, så kan man inte alltid bedömas i förhållande till arbete som är normalt förekommande. När en person på grund av medicinska besvär endast klarar mycket anpassade arbetsuppgifter, krävs det, att en sådan anställning verkligen erbjuds, för att Försäkringskassan skall kunna neka ersättning.

Försäkringskassan tillämpar inte begreppet som Riksdagen avsett. Högsta förvaltnings-domstolen har i ett avgörande från 2008 klarlagt att för att ett arbete ska betraktas som normalt förekommande arbete ska det röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden. Den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara i full eller närmast full omfattning. Arbetet ska innebära krav på normal prestation och arbetet ska inte kräva någon anpassning annat än möjligtvis i ringa omfattning.

Försäkringskassan har dock underlåtit att följa Högsta förvaltningsdomstolens dom och Riksdagens vilja och hänvisar i stället regelmässigt till arbeten som är fysiskt lätta och omväxlande och som inte innebär stress. Någon hänvisning till ett visst angivet arbete sker inte.

Försäkringskassans tolkning av att arbetsmarknadsbegreppet är endast ett teoretiskt begrepp utan koppling till krav i faktiskt arbete eller arbetsuppgifter saknar helt stöd i såväl lagens förarbeten som praxis.

Bedömningen mot arbetsmarknaden måste kopplas till ett konkret arbete. Annars är den bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen fastställt omöjlig att genomföra i praktiken.