Välj en sida

När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där funktionsförmågan försämrats efter det datum ansökan gäller ifrån. Bedömningen ska göras utifrån de förhållanden som föreligger när Försäkringskassan fattar beslutet.

Detta innebär att Försäkringskassan i fall vid prövningen kan bevilja dig sjukersättning från en senare tidpunkt än den du ansökt från om nya medicinska underlag styrker att ditt hälsotillstånd försämrats. Det gäller även slutliga beslut efter det att du fått ett preliminärt beslut.