Välj en sida

Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är utförligt beskrivna.

När det gäller kravet på att de ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas ersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

Från Försäkringskassans vägledning 2015:1, version 5, sidan 67 angående förväntningar och krav om objektiva fynd:”I rättspraxis betonas ofta att en bedömning av rätten till sjukxxxx måste göras utifrån underlag som innehåller en tydlig beskrivning av sjukdomen och de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som den ger. Man understryker att bedömningen så långt möjligt och rimligt ska utgå från ska utgå från objektiva fynd, tester och observationer och att läkarens bedömning inte i sig är avgörande för om sjukxxxx beviljas”.

Försäkringskassan slår därmed fast att objektiva fynd inte är ett absolut krav utan att bedömningen ska baseras på sådana fynd när det är rimligt.