Välj en sida

Bevisbörda som försäkrad

Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker.

Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av medicinska underlag, som presenteras av mig, anses bristfälliga i något avseende, utan vidare kan vägra mig ersättning.

FR den 14 april 2020, mål nr 2318-19

Ett beslut om indragning av en förmån är för den enskilde ett betungande beslut. Av allmänna rättsprinciper följer att bevisbördan då ligger hos den beslutande myndigheten att göra sannolikt att förutsättningar för den aktuella åtgärden föreligger. Det ankommer därför i första hand på Försäkringskassan att visa att det finns skäl att ompröva rätten till sjukersättning/sjukpenning.