Välj en sida

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan.
Det kan se ut så här i beslut
”Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar arbetsförmågans nedsättning. Det är de medicinska underlagen som ska visa att det föreligger en sjukdom och att denna nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel.”

Jag brukar då använda följande text
”Huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker. Jag har medicinskt styrkta funktionsned-
sättningar och aktivitetsbegränsningar och de har inte förbättrats.”