Välj en sida

Skyddade anställningar

Anpassat arbete

Även skyddade anställningar och anställning vid Samhall kräver förhållandevis hög arbets-

förmåga och det finns idag inga arbeten som man kan komma och gå till utifrån hur man mår, där man kan vila när så krävs eller där det inte krävs att man producerar något. Även sett till skyddade arbeten, arbeten vid Samhall eller andra anpassade arbeten är kravens så höga att jag inte har en arbetsförmåga som skulle kunna utnyttjas.

Arbetsuppgifter som Samhall har att tillgå är främst lokalvård och fastighetsskötsel.

Arbetsuppgifterna på Samhall är betydligt krävande.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kan komma till stånd när en offentlig arbetsgivare efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med ett socialmedicinskt funktionshinder eller en person som har långvarig och svår psykisk sjukdom och som tidigare inte haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

AF har också möjlighet att bevilja anställningsstöd hos annan arbetsgivare för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, s.k. lönebidrag. För att en anställning med lönebidrag ska kunna komma till stånd måste det finnas en dokumenterad arbetsförmåga som kan tas tillvara. Utifrån arbetsförmågan och de begränsningar som personen har anpassas arbetsuppgifterna och arbetssituationen.

Även Arbetsförmedlingens utredningar visar att jag inte har någon arbetsförmåga och att det inte finns ytterligare arbetslivsinriktade åtgärder att sätta in för att jag ska återfå arbets- förmåga. Arbetsförmedlingens utredningar styrker att min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt.