Välj en sida

För rättssäkerheten krävs också, att man inte bara väger in det, som står i den skrivna bokstaven i lagen utan också andra aspekter, som gör att man gör etiska överväganden, så att beslutet kan gå åt ena eller andra hållet.

Om det uppstår en situation, där det står och väger, finns principer i grundlagen och principer i sjukförsäkringen, som ska styra vägvalet.

Det handlar bl. a om att beakta principer om människovärde och solidaritet.