Göran Söderlund http://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Thu, 20 Feb 2020 11:40:44 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt http://goransoderlund.se/2020/02/20/domar-forvaltningsratt-kammarratt/ Thu, 20 Feb 2020 11:40:43 +0000 http://goransoderlund.se/?p=334 Jag har blivit kontaktad av ”kunder” som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för. Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en ”fingervisning” om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på domen ska […]

Inlägget Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag har blivit kontaktad av ”kunder” som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för.

Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en ”fingervisning” om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på domen ska den skickas med.

Domar är offentliga handlingar och har betydelse vid bedömning av liknande ärenden

Inlägget Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
SGI, Sjukpenninggrundande inkomst http://goransoderlund.se/2020/02/20/sgi-sjukpenninggrundande-inkomst-2/ Thu, 20 Feb 2020 11:05:19 +0000 http://goransoderlund.se/?p=331 SGI (sjukpenninggrundande inkomst) Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI. Första vardagen efter att du tagit del av beslutet, eller 25 dagar till Aretsförmedlingen måste du antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. .  […]

Inlägget SGI, Sjukpenninggrundande inkomst dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI.

Första vardagen efter att du tagit del av beslutet, eller 25 dagar till Aretsförmedlingen måste du antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

.     Då gäller registreringskod 11. Avgörande är att Försäkringskassan har bedömt att det inte föreligger sjukdom. Du är frisk. Säg därmed inte till handläggaren på AF att du är frisk, då blir du inskriven i, för försäkringskassan, fel kod som arbetssökande med förhinder, och din SGI blir inte skyddad för framtida sjukpenning.

För att återfå SGI gäller att du får en anställning som beräknas vara minst sex månader. Men du måste inte jobba sex månader för att få ny SGI. Därmed kan du göra ny sjukanmälan.

Så fort du får avslag på ärende med sjukpenning kan/ska du, om läkaren bedömer, göra ny sjukanmälan och bifoga nytt läkarintyg. Det är då viktigt att läkaren lägger till en mening med t ex ”tillståndet oförändrat”.

Inlägget SGI, Sjukpenninggrundande inkomst dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Objektiva undersökningsfynd http://goransoderlund.se/2020/02/20/objektiva-undersokningsfynd/ Thu, 20 Feb 2020 10:55:57 +0000 http://goransoderlund.se/?p=328 Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser ”objektiva undersökningsfynd” Objektiva undersökningsfynd Forskningsläget: Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid psykiatrikliniken Danderyds sjukhus i Stockholm beskriver frågeställningen om förhållandet mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid somatoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. Tillstånden kännetecknas av […]

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser ”objektiva undersökningsfynd”

Objektiva undersökningsfynd

Forskningsläget:

Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid psykiatrikliniken Danderyds sjukhus i Stockholm beskriver frågeställningen om förhållandet mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid somatoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. Tillstånden kännetecknas av multisymtomatiska tillstånd med många gemensamma drag, där symtom som smärta, trötthet och kognitiva problem står i förgrunden. Av artikeln framgår att 30 % av läkares kliniska verksamhet utgörs av symtomtillstånd utan att man kan fastställa den bakomliggande orsaken. Dessa tillstånd har lägre status inom den medicinska forskningen eftersom de inte kan mätas och objektifieras. Kontroversen omkring sjukdomarna handlar enligt artikelförfattaren om att betrakta tillstånden som psykiska och inbillade, eller att betrakta tillstånden som helt vanliga sjukdomar eller se på tillstånden utifrån en bio-psyko-social sjukdomsmodell för att göra tillstånden begripliga. Författaren menar att mer forskning inte kommer att lösa problemet omkring dessa tillstånd utan handlar om vår syn på förhållandet mellan objektiv sjukdom och subjektiv ohälsa.

——————————-

Jag lider av sjukdomstillstånd, vilkas art och inverkan på arbetsförmågan framgår av redovisade underlag. Diagnoserna är så kallade symtomdiagnoser, det vill säga sjukdomstillstånd som inte kan mätas eller på annat sätt konstateras objektivt, vilket i sig saknar betydelse för rätten till sjukförmån (jfr bl.a. dom från Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 2033-10).

I ett fall som mitt, vid en sjukdom vars orsak man inte säkert vet, går det inte att fastställa direkta objektiva undersökningsfynd, där bedömningen grundas på läkarens noggranna genomgång av anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning, är det av yttersta vikt, för att förtroendet av rättsväsendet inte ska försämras, att samma bedömningsprinciper tillämpas i alla led.

När det gäller kravet på att det ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna bevilja sjukpenning eller sjukersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

Avgörande är i stället hur besvärsyttringarna påverkar min förmåga att utföra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Det finns ett dokument som utgavs av Socialförsäkringsutredningen 2005, nr 7, där det fastslås att det inte krävs några objektiva undersökningsfynd för att ersättning ska kunna beviljas. Detta har sedan fastställts i ett flertal domar från högre instans.

På sidorna 45 – 46 framgår att det på det principiella planet inte förefaller finnas något tvivel om att medicinskt oförklarade symtom idag försäkringsrättsligt klassas som sjukdom. Det behövs inga objektiva undersökningsfynd eller klara idéer om symtomens orsak för att någon som t.ex. lider av värk ska betraktas som sjuk. Sett ur försäkringens syfte är detta också rimligt – samma värk är lika skadlig för arbetsförmågan oavsett om orsaken kan klarläggas eller inte.

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Sysselsättning vid hel sjukersättning http://goransoderlund.se/2020/02/11/sysselsattning-vid-hel-sjukersattning/ Tue, 11 Feb 2020 09:12:44 +0000 http://goransoderlund.se/?p=325 I beslut från Försäkringskassan framgår ”Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40 timmar i veckan. En åttondel blir då 5 timmar i veckan. Men arbete inom åttondelen […]

Inlägget Sysselsättning vid hel sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I beslut från Försäkringskassan framgår ”Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40 timmar i veckan. En åttondel blir då 5 timmar i veckan.

Men arbete inom åttondelen omfattas av anmälningsskyldighet, så missa inte kontakt med Försäkringskassan.

Inlägget Sysselsättning vid hel sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Arbetsrätt http://goransoderlund.se/2020/02/03/arbetsratt/ Mon, 03 Feb 2020 09:09:12 +0000 http://goransoderlund.se/?p=322 Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering. Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

Inlägget Arbetsrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering.

Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås

Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

Inlägget Arbetsrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
FMR http://goransoderlund.se/2020/02/03/fmr/ Mon, 03 Feb 2020 09:02:10 +0000 http://goransoderlund.se/?p=320 Försäkringsmedicinsk rådgivare FMR ska hjälpa handläggarna att tolka det medicinska underlaget och stödja i bedömningen av vilka konsekvenser sjukdomen eller funktionshindret har för den försäkrades arbetsförmåga. FMR kan också stödja handläggarna i bedömningen av den försäkrades behov av rehabiliteringsåtgärder och förutsättningar för att uppnå arbetsförmåga efter rehabilitering. FMR undersöker eller behandlar däremot inte själv den […]

Inlägget FMR dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Försäkringsmedicinsk rådgivare

FMR ska hjälpa handläggarna att tolka det medicinska underlaget och stödja i bedömningen av vilka konsekvenser sjukdomen eller funktionshindret har för den försäkrades arbetsförmåga. FMR kan också stödja handläggarna i bedömningen av den försäkrades behov av rehabiliteringsåtgärder och förutsättningar för att uppnå arbetsförmåga efter rehabilitering. FMR undersöker eller behandlar däremot inte själv den försäkrade.

FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i förhållande till arbetsförmågan.

Det ingår inte heller i deras uppdrag att ta ställning till den försäkrades rätt till ersättning.

Jag har vid ett flertal tillfällen begärt ”second opinion” av annan FMR då jag ansett att FMR inte haft den specialistkompetens som ärendet kräver.

Processjuridiska enheten/Göteborg, 2009-11-27, mål nr 1954-09;

Försäkringsmedicinsk Rådgivares roll;

De Försäkringsmedicinska rådgivarna har inte något beslutsmandat utan utgör enbart ett stöd i handläggningen i de fall sådant behövs som exempelvis då Försäkringskassans handläggare är osäkra på vad som kan läsas ut av de medicinska underlagen eller är osäkra på om underlaget behöver kompletteras.

En förutsättning för att kunna bedöma en patients funktionsnedsättning och arbetsoförmåga är att träffa och undersöka patienten. På detta vis får patienten en möjlighet att utveckla sin berättelse samtidigt som läkaren får en möjlighet att ställa kompletterande frågor och göra en ordentlig undersökning.

Att, som Försäkringskassan medicinska rådgivare, fälla omdömen om en patient enbart utifrån journaler är inte vad läkarna är utbildade för, dessutom är det inte alltid FMR med kompetens och kunskap om aktuell diagnos som konsulteras.

Socialstyrelsen har varit mycket tydlig på denna punkt och i ett fall fick en distriktsläkare en varning när han skrev utlåtande om en patient som han varken träffat eller undersökt.

Det är därför märkligt att ge företräde åt en försäkringsmedicinsk rådgivare som varken träffat eller undersökt patienten, framför de läkare som vid ett eller flera tillfällen träffat och undersökt patienten.

FMR påtar sig dessutom en helt annan roll genom att göra bedömningar och antaganden.

”Försäkringsmedicinsk rådgivare är expert inom försäkringsmedicin och tolkar det befintliga medicinska underlaget åt Försäkringskassan, som beslutar med stöd av samtliga underlag.”

FMR ska värdera om det medicinska underlaget är tillräckligt för att fatta ett försäkrings-

medicinskt beslut. FMR ska inte göra egna medicinska bedömningar och tolkningar.

Om FMR gör en annan bedömning än behandlande läkare så måste han/hon redovisa varför han/hon anser att behandlande läkare har gjort en felaktig bedömning.

Inlägget FMR dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
ORKAR INTE !!!! http://goransoderlund.se/2020/02/02/orkar-inte/ Sun, 02 Feb 2020 14:04:07 +0000 http://goransoderlund.se/?p=318 Jag får tyvärr många mail och telefonsamtal där förtvivlade människor inte orkar med kontakter och skrivelser från FK. Jag anser att man inte ska ge sig med ett negativt beslut och handläggare som vid kontakt verkar ointresserad eller till och med som det har sagts ”är otrevlig” vid kontakt. Det är ditt liv det handlar […]

Inlägget ORKAR INTE !!!! dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag får tyvärr många mail och telefonsamtal där förtvivlade människor inte orkar med kontakter och skrivelser från FK.

Jag anser att man inte ska ge sig med ett negativt beslut och handläggare som vid kontakt verkar ointresserad eller till och med som det har sagts ”är otrevlig” vid kontakt.

Det är ditt liv det handlar om och om du inte orkar själv, så ta hjälp att driva processen. Försäkringskassans beslut är inte slut förrän det prövats i Förvaltningsrätten och kanske Kammarrätten. Det gäller att med ledning av ett avslagsbeslut se till att få bättre underlag som talar emot FKs motivering till avslag. I så fall kan, om du visar beslutet för din läkare, kan du kanske få en ”komplettering/förtydligande” för fortsättningen. Dock ska läkaren inte skriva nytt intyg. Det måste vara i brevform med rubrik ”komplettering/ förtydligande”

Jag skriver inte detta för att få mer jobb. Har tillräckligt, men ta hjälp av någon om du inte orkar själv.

Jari Qvarnberger, Alex Firat är killar som jag har ”lärt upp”.

jari@hqradgivning.se info@afrad.se

Inlägget ORKAR INTE !!!! dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Handläggare – beslutsfattare http://goransoderlund.se/2020/02/02/handlaggare-beslutsfattare/ Sun, 02 Feb 2020 13:14:47 +0000 http://goransoderlund.se/?p=316 Jag får många frågor om handläggaren på FK fattar beslut. Oftast föredrar handläggaren ärendet för en beslutsfattare som fattar beslut. Handläggarna framför vid samtal som att de är beslutsfattare, men så är alltså inte fallet. Fråga gärna din handläggare vem som är besluts-fattare

Inlägget Handläggare – beslutsfattare dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag får många frågor om handläggaren på FK fattar beslut.

Oftast föredrar handläggaren ärendet för en beslutsfattare som fattar beslut. Handläggarna framför vid samtal som att de är beslutsfattare, men så är alltså inte fallet. Fråga gärna din handläggare vem som är besluts-fattare

Inlägget Handläggare – beslutsfattare dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Svårt att få kontakt med handläggare på FK http://goransoderlund.se/2020/01/27/svart-att-fa-kontakt-med-handlaggare-pa-fk/ Mon, 27 Jan 2020 16:27:52 +0000 http://goransoderlund.se/?p=314 Varje handläggare har en mailadress förnamn.efternamn.@forsakringskassan.se Det är bättre att skicka mail så har du skrift på kontakt

Inlägget Svårt att få kontakt med handläggare på FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Varje handläggare har en mailadress

förnamn.efternamn.@forsakringskassan.se

Det är bättre att skicka mail så har du skrift på kontakt

Inlägget Svårt att få kontakt med handläggare på FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Läkarutlåtande för sjukersättning http://goransoderlund.se/2020/01/23/lakarutlatande-for-sjukersattning/ Thu, 23 Jan 2020 08:17:32 +0000 http://goransoderlund.se/?p=311 Jag var med en ”kund” igår på ett läkarbesök. Han ska söka sjukersättning och hade fått ett läkarutlåtande för att söka sjukersättning. (vid sjukpenning gäller läkarintyg). Jag hade en del synpunkter på läkarutlåtandet och ville att läkaren skulle komplettera. Hen blev tveksam och menade att det var tveksamt om min ”kund” skulle kunna få sjukersättning […]

Inlägget Läkarutlåtande för sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag var med en ”kund” igår på ett läkarbesök. Han ska söka sjukersättning och hade fått ett läkarutlåtande för att söka sjukersättning. (vid sjukpenning gäller läkarintyg).

Jag hade en del synpunkter på läkarutlåtandet och ville att läkaren skulle komplettera. Hen blev tveksam och menade att det var tveksamt om min ”kund” skulle kunna få sjukersättning med angivna diagnoser. När jag undrade varför hen då skrev ett läkarutlåtande blev svaret att hen MÅSTE skriva ett läkarutlåtande om patienten begär det.

Jag har kollat vidare och läkaren MÅSTE INTE skriva ett läkarutlåtande om det är tveksamt. Men, om patienten ändå vill ha ska läkaren lämna noggrann information om sin bedömning och att det är tveksamt om FK kommer att beviljas sjukersättning.

Alltså läkaren MÅSTE INTE skriva läkarutlåtande men om patienten ändå vill ha ska läkaren lämna tydlig information.

Inlägget Läkarutlåtande för sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>