Göran Söderlund https://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Sat, 23 May 2020 13:38:29 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.6 Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning https://goransoderlund.se/2020/05/23/funktionsnedsattning-aktivitetsbegransning/ Sat, 23 May 2020 13:38:28 +0000 http://goransoderlund.se/?p=367 Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar. P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den […]

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.

P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet avser endast genomsnittliga förlopp. Det individuella förloppet kan avsevärt skilja sig från genomsnittet.

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning https://goransoderlund.se/2020/05/23/funktionsnedsattning/ Sat, 23 May 2020 11:18:35 +0000 http://goransoderlund.se/?p=365 Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit sängliggande. Man ska se så sjuk ut som man verkligen är, och inte fixa tills […]

Inlägget Funktionsnedsättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit sängliggande. Man ska se så sjuk ut som man verkligen är, och inte fixa tills ig för mycket.

Om läkaren skriver för mycket positivt under den rubriken är Försäkringskassan snabba med att snappa upp det och använda det i sitt beslut

Inlägget Funktionsnedsättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
90-dagarsregel vid sjukperiod https://goransoderlund.se/2020/05/18/90-dagarsregel-vid-sjukperiod/ Mon, 18 May 2020 14:21:20 +0000 http://goransoderlund.se/?p=363 Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD. Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande: ”En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med […]

Inlägget 90-dagarsregel vid sjukperiod dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD.

Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande:

”En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.
HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet oavsett om sjukpenning har betalats ut eller inte.

Det innebär att en sjukperiod kan pågå även om en person inte kan få sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt i ett normalt förekommande arbete.

– HFD:s dom innebär att om en person, som tidigare har fått avslag efter dag 180, ansöker om sjukpenning på nytt och har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom mot det vanliga arbetet sedan sjukpenning senast betalades ut är det samma sjukperiod. Arbetsförmågan ska då bedömas mot ett normalt förekommande arbete redan från första dagen.

Det spelar ingen roll att det har gått 90 dagar eller mer sedan sjukpenning senast betalades ut. Eftersom det är samma sjukperiod måste personen också visa läkarintyg redan från första dagen.

Det kan ju inte innebära annat än att det räcker inte att man inte fått sjukpenning under 90 dagar man måste även ha visat att man varit helt arbetsför.

Inlägget 90-dagarsregel vid sjukperiod dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Min bevisbörda som försäkrad https://goransoderlund.se/2020/05/17/min-bevisborda-som-forsakrad/ Sun, 17 May 2020 13:06:16 +0000 http://goransoderlund.se/?p=361 Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av […]

Inlägget Min bevisbörda som försäkrad dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av medicinska underlag, som presenteras av mig, anses bristfälliga i något avseende, utan vidare kan vägra mig ersättning.

Inlägget Min bevisbörda som försäkrad dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Bedömning/Motivering till beslut https://goransoderlund.se/2020/05/17/bedomning-motivering-till-beslut/ Sun, 17 May 2020 13:04:45 +0000 http://goransoderlund.se/?p=359 I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller mig. Jag vill börja med det som gäller motivering till beslut. Det […]

Inlägget Bedömning/Motivering till beslut dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller mig.

Jag vill börja med det som gäller motivering till beslut. Det dokument som jag fått med avslag på min ansökan om sjukpenning/sjukersättning innehåller mycket riktigt följande rubrik, ”Motivering till beslut”.

Försäkringskassan har att förhålla sig till information ur Socialförsäkringsbalken, det lagstöd som gäller för alla medborgare.

I beslut om avslag framgår ”redovisa vad FK bedömer”.

Under rubriken ”Motivering till beslut” gör Försäkringskassan, en bedömning som för mig blir ett negativt beslut gällande min ansökan om sjukpenning/ sjukersättning. En bedömning där FK skriver att de medicinska underlagen inte styrker mitt yrkande om ersättning.

Försäkringskassan har gjort en bedömning av min arbetsförmåga utifrån de underlag jag skickat in. Försäkringskassan ska bedöma min arbetsförmåga utifrån det lagrum man har att förhålla sig till samt vilken ersättning jag söker. Här är det dock viktigt att man kallar saker för vad det är, en bedömning är en bedömning, och inte en motivering. En bedömning är en granskning, värdering eller skattning.

Försäkringskassans bedömning i mitt ärende är att de medicinska underlagen inte styrker att min arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i normalt förekommande arbete/i ett för mig lämpligt arbete, anpassat efter mina begränsningar.

Försäkringskassan skriver på sista sidan i beslutet att om jag tycker att beslutet är fel kan jag begära omprövning/överklagan. Jag behöver för att kunna göra en rättssäker prövning en förklaring, en grund, skälen till att mina medicinska underlag inte är tillräckligt bra. Det av Försäkringskassan producerade beslutet innehåller inte någon motivering och blir för mig väldigt otydligt och svårt att pröva på ett rättssäkert sätt. En motivering är att ange en förklaring, skäl till att man kommit fram till en specifik bedömning.

Inlägget Bedömning/Motivering till beslut dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Objektiva undersökningsfynd https://goransoderlund.se/2020/05/17/objektiva-undersokningsfynd-2/ Sun, 17 May 2020 13:00:42 +0000 http://goransoderlund.se/?p=357 Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är utförligt beskrivna. När det gäller kravet på att de ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas ersättning saknar detta stöd i […]

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är utförligt beskrivna.

När det gäller kravet på att de ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas ersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

Från Försäkringskassans vägledning 2015:1, version 5, sidan 67 angående förväntningar och krav om objektiva fynd:”I rättspraxis betonas ofta att en bedömning av rätten till sjukxxxx måste göras utifrån underlag som innehåller en tydlig beskrivning av sjukdomen och de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som den ger. Man understryker att bedömningen så långt möjligt och rimligt ska utgå från ska utgå från objektiva fynd, tester och observationer och att läkarens bedömning inte i sig är avgörande för om sjukxxxx beviljas”.

Försäkringskassan slår därmed fast att objektiva fynd inte är ett absolut krav utan att bedömningen ska baseras på sådana fynd när det är rimligt.

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd https://goransoderlund.se/2020/05/17/socialstyrelsens-medicinska-beslutsstod/ Sun, 17 May 2020 12:54:17 +0000 http://goransoderlund.se/?p=355 Kammarrätten i Göteborg har tydligt fastslagit i dom, mål nr 5927-10.Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivning som kan vara lämplig vid olika sjukdomar. Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendationen när det gäller att förstå läkarens bedömning i det medicinska underlaget. En central ambition med detta är att kvaliteten i dialogen de två aktörerna […]

Inlägget Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>

Kammarrätten i Göteborg har tydligt fastslagit i dom, mål nr 5927-10.Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivning som kan vara lämplig vid olika sjukdomar.

Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendationen när det gäller att förstå läkarens bedömning i det medicinska underlaget. En central ambition med detta är att kvaliteten i dialogen de två aktörerna emellan ska förbättras.Beslutsstödet är inte tänkt att ersätta dialogen utan att förbättra den.

Rekommendationerna får inte uppfattas som nya styrande regler för bedömning.Varje enskilt fall ska fortfarande bedömas individuellt.

Det betyder att avsteg alltid kan göras. För vissa diagnoser kan sådana avsteg bli mer vanliga än för andra. Den eftersträvade kvalitetshöjningen ligger i dessa fall i den motivering läkaren ska göra. Detta förväntas bidra till att andelen sjukskrivningar som är kopplade till en medvetenhet och uttalad behandlingsstrategi ökar.

Beslutsstödet är alltså inte tillämpligt i ärenden som rör sjukersättning. Ska bara användas när det gäller rätt till sjukpenning men kan vara till visst stöd men inte avgörande.

T.ex. finns inte diagnoserna Fibromyalgi och ME/CFS med.

Inlägget Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Komplettering/förtydligande https://goransoderlund.se/2020/05/06/komplettering-fortydligande/ Wed, 06 May 2020 07:23:35 +0000 http://goransoderlund.se/?p=353 Ofta är medicinska underlag dåligt formulerade. Om Försäkringskassan tagit beslut med dessa som grund finns en utredningsskyldighet som inte alltid fullgörs. Om läkaren skriver ett nytt intyg/utlåtande efter att beslut fattats svara Försäkringskassan med att ”Det underlaget fanns inte vid tidpunkten för beslut och har därmed mindre eller inget värde”. Om du anser att intyget/utlåtandet […]

Inlägget Komplettering/förtydligande dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ofta är medicinska underlag dåligt formulerade. Om Försäkringskassan tagit beslut med dessa som grund finns en utredningsskyldighet som inte alltid fullgörs. Om läkaren skriver ett nytt intyg/utlåtande efter att beslut fattats svara Försäkringskassan med att ”Det underlaget fanns inte vid tidpunkten för beslut och har därmed mindre eller inget värde”.

Om du anser att intyget/utlåtandet är för dåligt kan du visa läkaren Försäkringskassans motivering till avslag och be om ”Komplettering/ förtydligande till föregående intyg/utlåtande”. De ska då skrivas i ”brevform”.

Jag fick igår ett utmärkt sådant som kan vara till kännedom;

Komplettering/förtydligande den 6 april 2020 till tidigare underlag, dr NN

Patientens arbetsförmåga är nedsatt oavsett arbete, vilket innebär att arbets- förmågan inte kan prövas mot normalt förekommande arbete. Det gäller patientens arbetsförmåga sedan 7 juli 2019. Sedan februari 2020 har han haft en arbetsförmåga på

25 % av heltid, då han endast har klarat av mycket lätta anpassade arbetsuppgifter.

Han lider av ett utmattningssyndrom, har nedsatt kognitiv funktion, nedsatt koncentrations-

förmåga och minnessvårigheter. Han har nedsatt initiativförmåga och nedsatt förmåga att organisera och planera. Funktionsnivån är markant nedsatt vilket gör att han har svårt att klara sin vardag.

Patientens aktivitetsbegränsningar;

Han har svårt att upprätthålla fokus/koncentration i mer än några minuter. Han har svårt att följa med i ett enklare samtal. Han har svårt att följa med i t ex en serie eller enklare film pga att han har svårt att hänga med och behöver se om filmen för att förstå den. Han har svårt att hänga med i en text och kan läsa om en sida flera gånger. Han har svårt att ta in information och svårt att komma ihåg information. Han har svårt att ta tag i uppgifter, t ex enklare vardagsuppgifter som normalt inte kräver någon ansträngning så som enklare städning eller matlagning. Svårt att slutföra uppgifter. Han har låga energinivåer trots adekvat vila/sömn, vilket leder till en ökad uttröttbarhet. Mindre uppgifter som normalt inte kräver någon energi eller ansträngning tar all hans energi. Det kan t ex vara ett samtal med en kollega eller liknande. Efter en arbetsdag med anpassade arbetsuppgifter behöver han oftast sova. Han har hög känslighet för stress och krav och kan då inte fokusera och göra något som kräver mindre koncentrationsförmåga. Kan endast göra en uppgift i taget och i sin egen takt. Är ljudkänslig, behöver sitta i ett eget rum för att ha någon koncentrationsförmåga överhuvud-

taget.

Patienten jobbar aktuellt 25 % av heltid, dvs 2 timmar per dag. Han har mycket anpassade arbetsuppgifter. Han sitter ensam i ett tyst rum där han får göra de arbetsuppgifter han klarar av i sin egen takt. Har under två timmars arbete idag suttit med att skriva ett mejl som varit svårt att slutföra. Han har haft anpassade arbetsuppgifter på 25 % heltid från 20 februari 2020.

Objektiva fynd under dagens besök;

  • Extremt trött och tagen
  • Ger ett energilöst intryck
  • Nedsatt stämningsläge
  • Nedsatt taltempo
  • Kan hålla röd tråd
  • Neutral ångestnivå
  • Nedsatt psykomotorik

Prognos;

Initialt har man förmodat att patienten skulle må bättre inom ett år. Detta är alltid en uppskattning och kan aldrig i förhand säkerhetsställas. Vid utmattningssyndrom uppvisar majoriteten av patienter samsjuklighet med depression och ångest. Dessa symtom går tillbaka när patienten får behandling, för att vanligtvis försvinna helt efter 6-18 månader. Men rehabiliteringsfasen kan vara under månader till år i de allvarligaste fallen. Forskningen har visat att vid allvarlig UMS kvarstår symtomen på utmattningssyndrom hos en tredjedel efter

18 månader, trots behandling. Kognitiv nedsättning och överkänslighet för stress är andra symtom som kan kvarstå länge, dvs flera år. Det förlopp patienten gått igenom är således ett relativt normalt förlopp och det kommer att ta tid för honom att successivt komma tillbaka till en arbetsförmåga med adekvata insatser genom vården, men det kommer att ta månader till år.

Planering;

Idag kontaktas psykolog för bedömning av fortsatt behandling, rehabiliteringskoordinator för vidare planering av återgång till arbete och kontakt med arbetsgivare samt tid sätts upp till arbetsterapeut för vardagsrevidering och eventuellt vidare behandlingsinsatser. Uppföljning av läkare om några veckor.

Inlägget Komplettering/förtydligande dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
CoronaPåsk https://goransoderlund.se/2020/04/09/coronapask/ Thu, 09 Apr 2020 15:43:22 +0000 http://goransoderlund.se/?p=351 Jag önskar alla som besöker denna sida EN GLAD PÅSK trots Corona och besvärligheter med sjukdom och virus samt förstås Försäkringskassan

Inlägget CoronaPåsk dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag önskar alla som besöker denna sida EN GLAD PÅSK trots Corona och besvärligheter med sjukdom och virus samt förstås Försäkringskassan

Inlägget CoronaPåsk dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Koronaviruset https://goransoderlund.se/2020/03/28/koronaviruset/ Sat, 28 Mar 2020 07:48:07 +0000 http://goransoderlund.se/?p=349 Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

Inlägget Koronaviruset dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

Inlägget Koronaviruset dök först upp på Göran Söderlund.

]]>