Välj en sida

När Försäkringskassan ska bedöma en persons förmåga att klara att stå till arbetsmarknadens förfogande går det att hämta vägledning i Högsta förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 607-17, 26 juni 2018.

I domslutet framgår att för att en person ska anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska det ”röra sig om vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna (t.ex. anställning med lönebidrag eller inom Samhall ) kan inte anses ingå i begreppet. Med arbetsmarknaden avses den nationella arbetsmarknaden”.